โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  Share
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Feb 03, 2009 11:02 am

  ทางผู้ปกครองส่งข้อมูลมาให้ เกี่ยวกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อจะได้คลายกังวล กับ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ไม่มีอยู่ในข้อกำหนดครับ มีแต่คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามข้อ 1.2.3  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2551
  1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
  - 1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  - 1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  - 1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
  1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
  1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  หรือห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
  1.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตาม
  ระเบียบของโรงเรียน ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

   เวลาขณะนี้ Mon Apr 23, 2018 4:46 am