คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  Share
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Thu May 21, 2009 11:25 pm

  แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เทอม1 ชุดที่1 ตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องนี้อยู่พอดี
  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เชิญบรรดาจีเนียสbodin2/7มาฝึกสมองเพื่อให้เกิดทักษะในบทเรียนนะคะ อุ่นเครื่องด้วยแบบฝึกหัดที่ไม่ยากนักก่อน ช่วยกันเข้ามาตอบหรือเฉลยวิธีทำด้วยก็จะดีเยี่ยม ถ้าทำเองได้เป็นความคิดของเราเองก็จะเป็นสุดยอดที่เราปรบมือให้ เพื่อนคนไหนในห้องเราใครเข้ามาตอบหรือช่วยเฉลยมากที่สุด5คนแรก มีรางวัลมอบให้ตอนปิดเทอม1จากผปค. นะคะ………noo 1-7  1) การเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบสิ่งของที่มีหน่วยเดียว กันอาจไม่ระบุสิ่งใดต่อไปนี้

  ก. หน่วยของจำนวนสิ่งของ
  ข. ตำแหน่งของสิ่งของ
  ค. ชื่อของสิ่งของ
  ง. จำนวนของสิ่งของ


  2) อัตราส่วนข้อใดต่อไปนี้เท่ากับ a:b

  ก. a+5 : b+5
  ข. a-4 : b - 4
  ค. a×3 : b×3
  ง. a ÷ 6 : b ÷ 6


  3) กำหนดให้ a: b = 5 : 6 ข้อใดเป็นจริง

  ก. b : a = 6 : 5
  ข. 6a = 5b
  ค. a : 5 = b : 6
  ง. a : b = 6 : 5


  4) ถ้า x : y = 3 : 4 และ y : z = 6 : 7 แล้ว
  x : y : z มีค่าเท่าใด

  ก. 9 : 12 : 14
  ข. 8 : 12 : 16
  ค. 10 : 14 : 18
  ง. 12 : 14 : 18


  5) อัตราส่วนในข้อใดมีค่าเป็น 2 : 3 : 4

  ก. 4 : 6 : 8
  ข. 6 : 9 : 12
  ค. 8 : 12 : 16
  ง. ถูกทุกข้อ

  6) ถ้า 2a : 3b : 4c = 5 : 6 : 7 แล้ว a : c มีค่าเท่าใด

  ก. 20 : 7
  ข. 10 : 7
  ค. 6 : 7
  ง. 5 : 7


  7) ถ้า 2a : 3b = 3 : 1 และ 4b : 5c = 2 : 3 แล้วข้อใดกล่าวถูกต้อง

  ก. a < b
  ข. a < c
  ค. b < c
  ง. c < a  Cool ถ้า a : b : c = 4 : 7 : 3 แล้วข้อใดถูกต้อง

  ก. a: b = 4: 7
  ข. b : c = 7 : 3
  ค. c : a = 3 : 4
  ง. ถูกทุกข้อ


  9) ถ้า a : b = c: d ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

  ก. ถ้า a < c แล้ว b < d
  ข. a + b = c + d
  ค. a + c < b + d
  ง. a + b >< c +dc


  10) วิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม 20 ฉวีสอบได้ 16 คะแนน
  อัตราส่วนของคะแนนที่ฉวีสอบได้ต่อคะแนนเต็มเป็นเท่าไร

  ก. 16 : 20
  ข. 80 : 100
  ค. 240 : 300
  ง. ถูกทั้งข้อ ก. ข. และข้อ ค.


  11) สวนแห่งหนึ่งมีต้นมะม่วง 3 แถว ต่อทุกสองแถว ของ
  ต้นขนุน มีต้นมะม่วง และขนุนรวมกัน รวมกัน 40 แถว
  ต้นมะม่วงมีอยู่กี่แถว

  ก. 24 แถว
  ข. 16 แถว
  ค. 12 แถว
  ง. 20 แถว


  12) อัตราส่วนต่อไปนี้ อัตราส่วนใดไม่เท่ากัน

  ก. 3 : 2 , 6 : 4
  ข. 3 : 2 , 2 : 3
  ค. 1 : 2 , 50 : 100
  ง. 1 : 1 , 4 : 4

  13) สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 72 เมตร ยาว 180
  เมตร อัตราส่วนด้านกว้างและด้านยาวของสนามคือ ข้อใด

  ก. 5 : 2
  ข. 7 : 5
  ค. 2 : 5
  ง. 5 : 7  14) 1 ขีดต่อ 1กิโลกรัม เขียนเป็นอัตราส่วนได้ในข้อใด

  ก.1 : 10
  ข.1 : 100
  ค.1 : 1,000
  ง.1 : 1


  15) 1 ตารางเมตร : 1 ตารางกิโลเมตร เขียนเป็นอัตร ส่วนได้อย่างไร

  ก. 1 : 100
  ข. 1 : 1,000
  ค. 1 : 100,000
  ง. 1 : 1,000,000


  16) อัตราส่วนของด้านยาวกับด้านกว้างของสนามรูปสี่
  เหลี่ยมผืนผ้าเป็น 3: 2 ถ้าด้านยาวยาว 24.6 เมตร
  ด้านกว้างจะยาวกี่เมตร

  ก. 20 เมตร
  ข. 15.3 เมตร
  ค. 16.4 เมตร
  ง. 22.6 เมตร


  17) บอลลูนลูกหนึ่งลอยไปได้ไกล 960 กิโลเมตร ใน
  เวลา 15 ชั่วโมง อยากทราบว่าบอลลูนมีอัตราเร็ว
  เท่าไร

  ก. 60 ก.ม. ต่อ ช.ม.
  ข. 64 ก.ม. ต่อ ช.ม.
  ค. 70 ก.ม. ต่อ ช.ม.
  ง. 80 ก.ม. ต่อ ช.ม.


  18) อัตราส่วนระหว่างพลเมืองของเมือง ก. และเมือง ข.
  เป็น 5 : 4 ถ้าเมือง ก. มีพลเมือง 2,625 คน อยาก
  ทราบว่าเมือง ข. มีพลเมืองกี่คน

  ก. 2,000 คน
  ข. 2,100 คน
  ค. 656 คน
  ง. 1,500


  19) กระต่ายกระโดดแต่ละครั้ง ได้ทางยาว 65 เซนติเมตร
  ในขณะที่กวางกระโดดแต่ละครั้งได้ทางยาว 2 เมตร
  อัตราส่วนเปรียบเทียบระยะทางที่ได้จากการกระโดดแต่
  ละครั้งของกระต่ายกับกวางเป็นเท่าใด

  ก. 13 : 40
  ข. 40 : 13
  ค. 1 : 3
  ง. 3 : 1


  20) 35 เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 175

  ก. 20
  ข. 25
  ค. 30
  ง. 35

  21) ทีมฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่ง แข่งชนะ ของ
  จำนวนครั้งทั้งหมดที่เข้าแข่งขัน ถ้าโรงเรียนนี้ชนะ
  24 ครั้ง จะเป็นเข้าแข้งขันกี่ครั้ง

  ก. 15 ครั้ง
  ข. 20 ครั้ง
  ค. 30 ครั้ง
  ง. 32 ครั้ง  22) เข่งใบหนึ่งมีมะนาวกับมะกรูดรวมกันเป็นจำนวน1,230 ผล
  เลือกนับเฉพาะมะกรูดได้ 492 ผล ถ้าหากขายมะนาวไปส่วนหนึ่งแล้ว
  ปรากฏว่าอัตราส่วนของมะกรูดกับมะนาวเหลือเท่ากับ1:1ถามว่าขายมะนาวไปทั้งหมดกี่ผล

  ก. 325 ผล
  ข. 420 ผล
  ค. 246 ผล
  ง. 264 ผล


  @@ อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 23 -24 "อัตราส่วนของความยาวของด้านของรูปสี่เหลี่ยม abcd เป็นดังต่อไปนี้ ab:bc:cd:da = 4:5:8:7"

  23) ถ้า ab ยาว 8 เซนติเมตร ผลบวกของด้านยาว bc
  ,cd และ da เป็นเท่าไร

  ก. 34 เซนติเมตร
  ข. 36 เซนติเมตร
  ค. 38 เซนติเมตร
  ง. 40 เซนติเมตร

  24) ถ้าความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ยาว 72เซนติเมตร bc จะยาวเท่าไร

  ก. 15 เซนติเมตร
  ข. 18 เซนติเมตร
  ค. 20 เซนติเมตร
  ง. 25 เซนติเมตร

  25) 56.25 % เขียนเป็นด้วยอัตราส่วนได้ในข้อใด

  ก. 9/16
  ข. 125/400
  ค. 225/800
  ง. 1225/10,000
  avatar
  ●sHøNëN●
  .....
  .....

  Posts : 3026
  Joined : 05/02/2009
  Location : มังงะ~
  Karma : 2

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  ●sHøNëN● on Fri May 22, 2009 6:00 pm

  ลองดูหน่อยเน้อ!(ゝω´・)b
  1.ก
  2.ค
  3.ข
  4.ก
  5.ง
  6.ข
  7.ค,ง รุสึกเหมือนมันตอบ 2 ข้ออ่า
  8.ง
  9.ก
  10.ง
  พอก่อนแระกัน!คริคริ


  ==============================================================================================================

  โล่ง~

  .
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Fri May 22, 2009 7:17 pm

  โห เข้ามาที 10 ข้อเลยนะ

  เทพจริงๆเลยนะShonen Smile Smile

  ใครที่คิดได้ มาช่วยกันให้คำตอบหน่อยนะ

  Very Happy ใครตอบมาก ตอบถูก ตอนปิดเทอมกลาง มีรางวัลจากผู้ปกครอง นะ Very Happy

  อยากรู้ใครเป็นจีเนียส Razz
  avatar
  ●sHøNëN●
  .....
  .....

  Posts : 3026
  Joined : 05/02/2009
  Location : มังงะ~
  Karma : 2

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  ●sHøNëN● on Fri May 22, 2009 8:49 pm

  อย่าพูดอย่างน๊าน~กดด๊านกดดัน(;ノ゚Д゚)ノ


  ==============================================================================================================

  โล่ง~

  .
  avatar
  Firehead
  .....
  .....

  Posts : 1654
  Joined : 07/02/2009
  Location : ในเทล {=[]=}
  Karma : 1

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  Firehead on Sat May 23, 2009 9:30 pm

  เห็นแล้วขี้เกียจคิดเรยอะ TTωTT


  ==============================================================================================================  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Sat May 23, 2009 11:04 pm

  คุณลุงadmin ขอลองดู (หน้าแตกไม๊นี่) ต่อเลย...

  11. ก
  12. ข
  13. ค
  14. ก
  15. ง
  16. ค
  17. ข
  18. ข
  19. ก
  20. ก
  21. คิดไม่ออก
  22. ค
  13. ง
  24. ก
  25. ก


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Sun May 24, 2009 10:13 am

  แก้ไขข้อ21ดังนี้ค่ะ

  21) ทีมฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่ง แข่งชนะ 3:4 ของ
  จำนวนครั้งทั้งหมดที่เข้าแข่งขัน ถ้าโรงเรียนนี้ชนะ
  24 ครั้ง จะเป็นเข้าแข้งขันกี่ครั้ง

  ก. 15 ครั้ง
  ข. 20 ครั้ง
  ค. 30 ครั้ง
  ง. 32 ครั้ง


  ขออภัยที่ตรวจสอบไม่ดีหน้าแตกค่ะ ส่วนคุณลุงadminเก่งจัง
  avatar
  ●sHøNëN●
  .....
  .....

  Posts : 3026
  Joined : 05/02/2009
  Location : มังงะ~
  Karma : 2

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  ●sHøNëN● on Sun May 24, 2009 6:07 pm

  21.ง(มั้ง!)


  ==============================================================================================================

  โล่ง~

  .
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Mon May 25, 2009 4:42 pm

  เด็กโบราณหลังบ้านnoo1-7 ขออนุญาตมาลองแจมไม่ใช่แยม เพราะแบบฝึกหัดใจดีเพิ่มทักษะชุดนี้ได้ข่าวมาว่าคนตั้งกระทู้ มีคำตอบแต่ไม่มีวิธีทำ อยากให้เด็กๆถกเถียงกันแต่ไม่แบ่งสีตีกัน เพื่อหาความคิดเห็นที่แตกต่างและได้ข้อสรุปที่ดีแต่ก็ต้องถูกต้องทางคณิตศาสตร์นะ ไม่ใช่ใช้เสียงข้างมากลากไปเดี๋ยวสอบตก เด็กโบราณคนหนึ่งล่ะทำเลขไม่มีกุญแจ ทำผิดให้ครูดุดีกว่า ก็จึงขอลองดังนี้

  1) การเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบสิ่งของที่มีหน่วยเดียว กันอาจไม่ระบุสิ่งใดต่อไปนี้

  ก. หน่วยของจำนวนสิ่งของ
  ข. ตำแหน่งของสิ่งของ
  ค. ชื่อของสิ่งของ
  ง. จำนวนของสิ่งของ
  ตอบ ก.
  อธิบาย อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบสองปริมาณที่มีหน่วยต่างกันเราจะเขียนหน่วยกำกับไว้ เช่น มาตรส่วนที่ใช้เขียนแผนผังห้องห้องหนึ่งเป็น 1 ซ.ม. : 2 เมตร

  อัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยเดียวกันและมีความชัดเจนว่าเป็นหน่วยของสิ่งใดเช่นน้ำหนักหรือปริมาตรเราไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้ เช่น มาตรส่วนที่ใช้เขียนแผนผังห้องห้องหนึ่งเป็น 1 ซ.ม. : 2 เมตร จะเขียนได้ใหม่ว่า 1 : 200 คือทั้งสองปริมาณมีหน่วยเป็นเซนติเมตร ไม่เขียน 1 ซ.ม. : 200 ซ.ม.

  หมายเหตุ ดูหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม1 หน้า2-3
  2) อัตราส่วนข้อใดต่อไปนี้เท่ากับ a:b

  ก. a+5 : b+5
  ข. a-4 : b - 4
  ค. a×3 : b×3
  ง. a ÷ 6 : b ÷ 6

  ตอบ ค. และ ง.
  อธิบาย
  ค.a x 3 : b x 3 = a x 3 = a = a : b
  b x 3 b

  ง.a÷6 : b÷6 = a÷b = a x 6 = a = a : b
  6 6 6 b b


  3) กำหนดให้ a: b = 5 : 6 ข้อใดเป็นจริง

  ก. b : a = 6 : 5
  ข. 6a = 5b
  ค. a : 5 = b : 6
  ง. a : b = 6 : 5

  ตอบ ก. ข.และ ค.
  อธิบาย

  ก. a: b = 5:6 , a = 5 , b = 6 , b:a = 6:5
  b 6 a 5

  ข. a: b = 5:6 , a = 5, 6a = 5b
  b 6

  ค. a: b = 5:6 , a = 5 , a = b , a:5=b:6
  b 6 5 6
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Mon May 25, 2009 4:48 pm

  ต้องขอโทษ เด็กโบราณตกยุค เขียนสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ไม่ถูก เอาไว้ส่งข้อความเข้ามาใหม่นะ
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Fri May 29, 2009 7:52 pm

  อธิบายได้ดี จังครับ Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy


  ==============================================================================================================
  ______________________________________ .......L.. is thinking...., please wait.......
  avatar
  Leeteuk !
  ...
  ...

  Posts : 36
  Joined : 22/02/2009
  Location : กำลัง จะออกจากหัวใจทึกแล้วว ให้ทึกเข้ามาแทน ฮิ้ววว ~!
  Karma : 0

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  Leeteuk ! on Sat May 30, 2009 9:48 pm

  โห กำลังหาอย่างบ้าคลั่ง
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Fri Jun 26, 2009 2:13 pm

  ลองทำเฉลยค่ะ
  avatar
  >Useless<
  .....
  .....

  Posts : 3666
  Joined : 03/02/2009
  Location : Somewhere in someone's heart :P
  Karma : 2

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  >Useless< on Mon Jun 29, 2009 6:54 pm

  รู้มั้ยว่า

  กรณฑ์ที่สองของ -25 เท่ากับเท่าไหร่


  ==============================================================================================================
  I am "Useless", but you are "Priceless".
  avatar
  ESp@DA
  .....
  .....

  Posts : 344
  Joined : 12/06/2009
  Location : ไม่มี
  Karma : 1

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  ESp@DA on Wed Jul 01, 2009 7:08 pm

  •´¯`•Tsunayoshi•´¯`• พิมพ์ว่า:รู้มั้ยว่า

  กรณฑ์ที่สองของ -25 เท่ากับเท่าไหร่

  5i ชะมะร่า
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: คณิตศาสตร์ร้อนๆมาแล้วจ้า

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Thu Oct 01, 2009 8:06 pm

  noo1-7 พิมพ์ว่า:แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เทอม1 ชุดที่1 ตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องนี้อยู่พอดี
  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ เชิญบรรดาจีเนียสbodin2/7มาฝึกสมองเพื่อให้เกิดทักษะในบทเรียนนะคะ อุ่นเครื่องด้วยแบบฝึกหัดที่ไม่ยากนักก่อน ช่วยกันเข้ามาตอบหรือเฉลยวิธีทำด้วยก็จะดีเยี่ยม ถ้าทำเองได้เป็นความคิดของเราเองก็จะเป็นสุดยอดที่เราปรบมือให้ เพื่อนคนไหนในห้องเราใครเข้ามาตอบหรือช่วยเฉลยมากที่สุด5คนแรก มีรางวัลมอบให้ตอนปิดเทอม1จากผปค. นะคะ………noo 1-7  ผู้ร่วมสนุกตอบปัญหาในกระทู้นี้มี 2 ท่านคือ Shonen คนเก่ง และคุณลุง admin ซึ่งคงร่วมกับมายด์ช่วยกันตอบ

  noo 1-7และผปค. ขอแสดงความยินดีมอบรางวัลให้ทั้งshonen และ มายด์ นะคะ

  โดยจะมอบในช่วงที่ไปเขาชะโงก 24-25 ต.ค. 52 นี้ค่ะ รางวัลเป็นอะไรขออุบไว้ก่อนจ้ะ..ของดีก็แล้วกัน

  ขอบคุณที่ร่วมสนุกกันค่ะ..

   เวลาขณะนี้ Sun May 27, 2018 4:23 am