สมัครมหิดลวิทย์1-30สค.53ระเบียบ

  Share
  avatar
  mom007
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 19/11/2009
  Karma : 1

  สมัครมหิดลวิทย์1-30สค.53ระเบียบ

  ตั้งหัวข้อ  mom007 on Thu Jul 15, 2010 11:48 pm

  ระเบียบการรับสมัคร

  mwit และห้องวิทย์จุฬาภรณ์

  เปิดรับสมัคร 1-30 ส.ค.53

  (โครงการห้องเรียนวิทย์ของกระทรวงวิทย์ ก็พร้อมกัน)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  ประจำปีการศึกษา 2554
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของรัฐ มีภารกิจในการพัฒนา
  ต้นแบบและนำร่องเกี่ยวกับการสรรหาและจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
  วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้มีจิตวิญญาณ และมีความ
  มุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพ เป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ
  เทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ มีความเป็นไทย มีความมุ่งมั่นที่จะช่วย
  พัฒนาประเทศชาติ ตอบแทนแผ่นดินเกิดตามศักยภาพของตนเอง และมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมโลกและธรรมชาติ
  โรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดังกล่าว เข้าเป็นนักเรียนชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ในปีการศึกษา 2554 สำนักงานคณะกรรมการ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีข้อตกลงที่จะร่วมกันคัดเลือกนักเรียนผู้มี
  ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
  นักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553 เพื่อ
  คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 240 คน และ
  เป็นนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง จำนวน 288 คน รายละเอียดดังต่อไปนี้  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1.1 กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553
  1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
  1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  1.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
  1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
  1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
  1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณ-
  ราชวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
  1.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
  ในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

  2. ระยะเวลาการสมัคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2553  3. สิทธิในการเลือกโรงเรียน
  3.1 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.ทุกคน
  สามารถสมัครรับการคัดเลือกเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้
  3.2 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของ
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแต่ละแห่ง และมีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถสมัครรับการคัดเลือก
  เป็นนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งนั้นได้อีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือจาก
  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  3.3 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งเป็นดังนี้  โรงเรียน จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการ
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
  โทร. 0 5317 4551 – 4
  เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง
  ลำพูน
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
  โทร. 0 5524 5115
  พิษณุโลก กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์
  สุโขทัย อุตรดิตถ์
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
  โทร. 0 3665 0260 – 1
  ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
  อุทัยธานี
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
  โทร. 0 4287 7025
  เลย อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
  โทร. 0 4261 0480
  มุกดาหาร อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด
  อำนาจเจริญ
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
  โทร. 0 4468 1946 , 0 4468 0144
  บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ มหาสารคาม
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
  โทร. 0 2599 4461 – 4
  ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ
  กรุงเทพมหานคร
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
  โทร. 0 3848 5149
  ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
  สระแก้ว
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
  โทร. 0 3247 0295 , 0 3247 0293
  เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม
  สุพรรณบุรี
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
  โทร. 0 7539 9123
  นครศรีธรรมราช สงขลา ชุมพร พัทลุง สุราษฎร์ธานี
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
  โทร. 0 7559 03642
  ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
  โทร. 0 7473 6117
  สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี


  3.4 เมื่อศึกษาเขตพื้นที่บริการในข้อ 3.3 แล้ว นักเรียนสามารถเลือกสมัครรับการคัดเลือกเป็นนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามประกาศนี้ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้


  ตัวอย่าง นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็น
  จังหวัดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สามารถเลือก
  สมัครได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  (1) สมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เพียงแห่งเดียว หรือ
  (2) สมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพียงแห่งเดียว หรือ
  (3) สมัครเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
  เพชรบุรี
  นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในจังหวัดอื่น ๆ ให้เลือกสมัครเพียง
  อย่างใดอย่างหนึ่งทำนองเดียวกับตัวอย่าง
  4. สถานที่สอบถามข้อมูล

  4.1 โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
  4.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
  4.3 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทรศัพท์ 0 2849 7154 - 7 โทรสาร 0 2849 7153 e-mail : academic@mwit.ac.th
  หรือศึกษาข้อมูลที่ เว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th
  4.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง  5. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ


  5.1 นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์
  ต่อเมื่อนักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในกำหนด
  5.2 ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
  แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควร
  ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
  6. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
  นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้

  6.1 ให้นักเรียนเปิดเว็บไชต์ http://www.mwit.ac.th พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
  ในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายไปด้วย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว
  ให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระเงิน
  จะมีบาร์โค้ดปรากฎอยู่)
  6.2 ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงิน พร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ไปชำระที่เคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย หรือชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดย
  อ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงิน

  6.3 ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2
  และสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร ไปที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผ่านทาง
  โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือส่งโดยตรงมาที่ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยา
  นุสรณ์ (องค์การมหาชน) 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 (พิจารณาจากการประทับตราของ
  ไปรษณีย์)
  6.4 โรงเรียนจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่
  ครบถ้วน จะไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโรงเรียน
  มหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน
  6.5 นักเรียนที่สมัครสอบตามประกาศนี้ จะไม่สามารถสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
  ปีที่ 4 ของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล
  ของมหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วมว.) ได้  7. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก


  7.1 นักเรียนที่สมัครสอบตามข้อ 6 จะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบที่ปรากฏในบัตร
  ประจำตัวผู้เข้าสอบ ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
  ส่งไปให้ หรือที่พิมพ์จากระบบออนไลน์พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัว
  ประชาชน ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย


  7.2 กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก
  วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 -15.30 น. รายละเอียดดังนี้
  เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา
  09.00 -11.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
  ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน
  คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  13.00 -15.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์
  ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน
  วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  7.3 การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ การระบายคำตอบ
  ในกระดาษคำตอบต้องใช้ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB เท่านั้น ยกเว้นการเขียนชื่อ เลขประจำตัว
  สอบ ชื่อสนามสอบและวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคำตอบให้เขียนด้วยปากกา นักเรียนต้องเตรียม
  ปากกา ดินสอดำชนิด 2B หรือ BB และยางลบไปเอง  8. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
  8.1 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก โดยใช้คะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบ
  แรกเป็นเกณฑ์ จำนวน 2,900 คน ดังรายละเอียดในตาราง
  นักเรียนที่เลือกสมัครเข้าเรียน จำนวน (คน)
  1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 500
  2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 200
  3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 200
  4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 200
  5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 200
  6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 200
  7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 200
  8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 200
  9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 200
  10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 200
  11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 200
  12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 200
  13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 200
  รวมจำนวนนักเรียนที่ประกาศรอบแรกทั้งสิ้น 2,900
  8.2 กำหนดประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ สถานที่ต่อไปนี้
  8.2.1 เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ http://www.mwit.ac.th
  8.2.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
  8.2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด
  8.3 นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องไปเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่ง ตามที่แจ้งในประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
  ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2554
  9. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง
  9.1 สถานที่สอบ นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกของโรงเรียนใด ให้สอบคัดเลือกรอบสอง
  ณ โรงเรียนนั้น แต่ถ้าหากสอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกทั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และ
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สามารถเลือกสถานที่สอบคัดเลือกรอบสองที่โรงเรียนมหิดลวิทยา
  นุสรณ์ หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยก็ได้  9.2 วัน เวลา และวิชาที่สอบ


  วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554
  09.00 -12.20 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ (เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา)
  13.30 -16.30 น. สอบวัดความถนัดทางการเรียน
  วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554
  09.00 -12.20 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา)
  13.30 -16.30 น. สอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยา


  9.3 การสอบคัดเลือกรอบสอง นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลสามารถเข้าพักที่หอพักของโรงเรียน
  มหิดลวิทยานุสรณ์ หรือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เป็นสนามสอบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ทั้งนี้ จะต้องติดต่อขอจองที่พักล่วงหน้าที่โรงเรียนดังกล่าว

  10. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบคัดเลือกรอบสอง
  นักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนค่าเดินทางในการไปสอบคัดเลือกรอบสอง ให้ผู้อำนวยการ
  โรงเรียนทำหนังสือรับรองว่านักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางในการ
  เดินทางไปสอบ ส่งให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์พิจารณา ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2553  11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
  การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
  2554 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง
  จะประกาศในวันที่ 10 มีนาคม 2554 ณ สถานที่ต่อไปนี้


  11.1 เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ http://www.mwit.ac.th
  11.2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง
  11.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด
  เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น
  โดยไม่นำคะแนนในรอบแรกมารวมด้วย นักเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้อง
  เป็นนักเรียนที่มีผลคะแนนที(T-Score) ของการสอบวัดความถนัดทางการเรียนตั้งแต่ 50 ขึ้นไป และมีผลการ
  สอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ขั้นต่ำกำหนด หรือผ่าน
  การประเมินสภาพจิตใจจากจิตแพทย์ว่าไม่มีโรคทางจิตเวชตามที่โรงเรียนกำหนด และมีผลคะแนนสอบวิชา
  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมกันสูงสุดเรียงลำดับตามจำนวนที่แต่ละโรงเรียนรับได้ ดังนี้


  โรงเรียน จำนวน (คน)
  1. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 240
  2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 24
  3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 24
  4. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 24
  โรงเรียน จำนวน (คน)
  5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 24
  6. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 24
  7. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 24
  8. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 24
  9. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 24
  10. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 24
  11. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 24
  12. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 24
  13. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 24
  รวมทั้งสิ้น 528


  ทั้งนี้ สำหรับนักเรียนที่สอบวัดคุณลักษณะทางจิตวิทยาไม่ผ่าน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้นักเรียน
  ไปรับการตรวจประเมินสภาพจิตใจ จากจิตแพทย์ของโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือจากสถาบันที่มี
  จิตแพทย์ประจำอยู่ เพื่อออกใบรับรองว่านักเรียนไม่ได้เป็นโรคที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ โรคจิต (Psychotic
  disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe neurotic disorders)
  โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders) โดยเฉพาะ Anti-social personality disorders หรือ
  Borderline personality disorders นักเรียนต้องส่งใบรับรองแพทย์มายังโรงเรียนภายใน 7 วันทำการ
  หลังจากโรงเรียนแจ้งผลให้ทราบ หากไม่ส่งใบรับรองแพทย์ตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์


  12. การขอดูคะแนนการสอบคัดเลือกทั้งรอบแรกและรอบสอง
  โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ให้ดูได้สำหรับผู้ได้รับการประกาศผลสอบไม่ผ่านเท่านั้น โดยสามารถยื่น
  คำขอโดยตรงได้ที่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภายใน 5 วันทำการหลังประกาศผล


  13. การมอบตัว
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือห้องวิทยาศาสตร์
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต้องไปมอบตัวเข้าเรียน โดยมีบิดา มารดา เป็นผู้ทำสัญญามอบตัว
  ตามวันและเวลาที่แต่ละโรงเรียนกำหนด เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องทำสัญญาการรับทุนการศึกษา และ
  ต้องพักในหอพักของโรงเรียน โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อ
  ตัวนักเรียนเอง และไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังนั้นการรับมอบตัวจึงจำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
  ที่แสดงว่านักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้
  ประกอบหลักฐานการศึกษาและหลักฐานภูมิลำเนาซึ่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
  ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนอาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศเพื่อทำความคุ้นเคยและเข้าใจระบบการ
  เรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการ
  เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  14. ค่าใช้จ่ายในการเรียน
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือเป็นนักเรียน

  ห้องวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนแต่อย่างใด
  นอกจากนั้น ยังจะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และค่าที่พักในหอพักของโรงเรียนอีกด้วย
  ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2553
  (ดร.ชินภัทร์ ภูมิรัตน)
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  (ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)
  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์__
  [/color]

  http://apply.mwit.ac.th/apply_main/main.php?mode=spec


  ==============================================================================================================
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: สมัครมหิดลวิทย์1-30สค.53ระเบียบ

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Sun Jul 18, 2010 9:39 am

  ข้อสอบจริงวิชาคณิตฯ2549

  1. จงหาค่าของ n ที่ทำให้ ( n+21 )( n - 10 ) ทั้งหมดถอดราก เป็นจำนวนเต็ม
  2. แป้งกก.ละ 6 บาท ผสมกับแป้ง กก.ละ 7.50 ขายไป กก.ละ 8 บาทซึ่งคิดเป็นกำไร 20 % จงหาอัตาส่วนการผสม
  3. เวลา 15.50 น เข้มสั้นและเข้มยาวทำมุมกันกี่องศา ( ตอบมุมเล็ก )
  4. รากที่สามของ abc คือ 4 รากที่สี่ของ abcd คือ 2 รูท 10จงหาค่า d
  5. จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของพีรามิดซึ่งเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 12 เซนติเมตร สูงตรง 10 เซนติเมตร
  6. กรวยรูปหนึ่งถ้ารัศมีเพิ่มขึ้น 20 % แต่สูงตรงลดลง 20 % จะมีปริมาตรลดลงหรือเพิ่มขึ้นกี่ %
  7. ข้อสอบชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าตอบถูกได้ข้อละ 10 คะแนน ตอบผิดติดลบ 3 ถ้าคนคนหนึ่งสอบได้ 61 จงหาว่าเขาตอบถูกกี่ข้อ
  8. (1001ยกกำลัง2−999ยกกำลัง2)ทั้งหมดหารด้วย(101ยกกำลัง2−99ยกกำลัง2 ) มีค่าเท่าไร
  9. ลูกบอลมี 3 สีคือ เหลือง แดง เขียว มีสีเหลือง 51 % ของทั้งหมด และมีสีแดง : เขียว เป็น 3 : 4 ถ้าจำนวนบอลสีเหลือง - สีแดงเป็น 30 ลูก จงหามีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูก
  10. ให้ 500 < n < 1000 โดยที่ n ถูก 4 , 6 และ 7 หารแล้วเหลือเศษ 3 เท่ากันหมด และ n ถูก 5 หารลงตัวจงหาค่า n

  มีอีก
  1. ผลบวกของ 4 + 44 +444 +4444 + 44444 +.......+(4 จำนวนร้อยตัวเขียนติดกัน) เมื่อนำผลบวกนั้น มา หารด้วย 10000 เศษที่เหลือ จะมีค่ามากหรือน้อยกว่า 1600 อยู่เท่าไร

  2 เลขโดด 1-9 นำมาสร้างเป็นเลข 3 หลัก ได้ 729 จำนวน
  ให้หาผลรวมของ 729 จำนวนนั้น แล้วหา ผลรวมของเลขโดดๆ ในจำนวนนั้น ว่าเป็นเท่าใด

  เครดิต : คนรักคณิตและ mathcenter forum
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: สมัครมหิดลวิทย์1-30สค.53ระเบียบ

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Sun Jul 18, 2010 10:59 am

  ข้อสอบวิชาคณิตฯปีการศึกษา2553สอบเมื่อ พ.ย.52


  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: สมัครมหิดลวิทย์1-30สค.53ระเบียบ

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Sun Jul 18, 2010 11:04 am

  ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2553 สอบเมื่อ พ.ย.2552


  เครดิต : คนรักคณิต mathcenter forum
  avatar
  noo1-7
  .....
  .....

  Posts : 616
  Joined : 08/02/2009
  Karma : 3

  Re: สมัครมหิดลวิทย์1-30สค.53ระเบียบ

  ตั้งหัวข้อ  noo1-7 on Sun Jul 18, 2010 11:35 am


   เวลาขณะนี้ Sat Apr 21, 2018 10:47 pm