ม.4จัดตามห้องแล้ว

  Share
  avatar
  mom007
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 19/11/2009
  Karma : 1

  ม.4จัดตามห้องแล้ว

  ตั้งหัวข้อ  mom007 on Mon May 02, 2011 12:40 am

  ม.4แยกแผนการเรียนและห้องแล้วค่ะ

  ดูที่นี่ค่ะ : http://www2.bodin.ac.th/m4roomall.pdf


  ==============================================================================================================
  avatar
  mom007
  ...
  ...

  Posts : 60
  Joined : 19/11/2009
  Karma : 1

  Re: ม.4จัดตามห้องแล้ว

  ตั้งหัวข้อ  mom007 on Mon May 02, 2011 2:40 am

  ลองรวบรวมข้อมูลพวกเรา ม.3/7ไปอยู่ห้องไหนกันบ้าง

  เพื่อลูกๆและผปค.จะได้ตามกันง่ายขึ้น


  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5412
  ครูที่ปรึกษา นางจันทร์เพ็ญ บุญสีหา นายปรีชา คงสุข ชาย 7 คน หญิง 30 คน รวม 37 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-สถาปัตย
  11 33644 น.ส. บงกช สวัสดิสวนีย์
  12 33647 น.ส. ปิยาภัสร์ จรัสวิริยะกุล
  13 33657 น.ส. อชิรญา วงศ์ไตรรัตน์
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5308
  ครูที่ปรึกษา นางสาวสุรีรัตน์ หาญชัยนะ นางพิวัสสา นภารัตน์ ชาย 32 คน หญิง 13 คน รวม 45 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-วิศวกรรม
  9 33606 นาย กันต์ จุลทะกาญจน์
  10 33615 นาย ณัฐกิตติ์ อนุรักษ์ฤานนท์
  11 33627 นาย รัฐธีร์ ลิ้มจิระวัฒนา

  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5309
  ครูที่ปรึกษา นายธงชัย สร้างความคิด นายธีรศานต์ ปรุงจิตวิทยาภรณ์ ชาย 19 คน หญิง 36 คน รวม 55 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์
  ไม่มีม.3/7


  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5310
  ครูที่ปรึกษา นางวิราวรรณ ชนะกุล นายจักรี แสงดี ชาย 19 คน หญิง 35 คน รวม 54 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์
  4 33607 นาย กิตติกร เจริญสุข
  5 33619 นาย นวดล ตติยวัฒนชัย
  6 33621 นาย ปฏิญญา ลาภานันต์
  48 34111 น.ส. สมิตา วินิชวงศ์


  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5311
  ครูที่ปรึกษา นายณภัทร รัตนสุวรรณวุฒิ นายมงคล คมไสย ชาย 19 คน หญิง 36 คน รวม 55 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์
  9 33616 นาย ณัฐภาคย์ ทวีอภิรดีแก้ว

  31 33658 น.ส. อรญา บัวเผื่อน

  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5312
  ครูที่ปรึกษา นางจารุณี มโนรัตน์ นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน ชาย 19 คน หญิง 33 คน รวม 52 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์
  14 33625 นาย พิสิษฐ์ ดวงดีกมลทัศน์
  15 33629 นาย วริทธิ์ธร ศรีสวัสดิ์

  31 33634 น.ส. กัญญรัตน์ เฉลิมเกียรติ
  32 33635 น.ส. จิณณพัต พันธ์ทอง
  33 33645 น.ส. ปณัฏฐา โกมลสุรเดช
  34 33646 น.ส. ปาณิศา เหลืองจันทวงศ์
  35 33648 น.ส. พิมพ์ชนก พงศ์สุพรรณกิจ
  36 33649 น.ส. ภาวิกรณ์ นามพิสัย
  37 33650 น.ส. ลัลธริดา จันทร์สุข
  38 33651 น.ส. วริศรา เจริญวิริยะภาพ
  39 33652 น.ส. วิชญา ปัญญาวรากุล
  40 33655 น.ส. สุชานุช ตั้งอยู่สุข
  51 34105 น.ส. ภัทรพร กุลวโรตตมะ


  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5208
  ครูที่ปรึกษา นายรัชชานนท์ เทพอาจ ชาย 17 คน หญิง 35 คน รวม 52 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์
  13 33624 นาย พันธุ์ธิษณ์ กุลสมบูรณ์

  43 33631 น.ส. กณิศา ชัยชาญอุดมสุข
  44 33638 น.ส. ชนากานต์ บุญชนะชัย
  45 33639 น.ส. ชวิศา เจียสกุล
  46 33640 น.ส. ชุติภา เพ็ชรดี
  47 33641 น.ส. ณัชชา เชาวน์เกษม
  48 33642 น.ส. ณัฐณิชา กาญจนะ
  49 33643 น.ส. ธนพร โรจะโยธิน
  50 33656 น.ส. องอร ลิ่มทองนพคุณ
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5209
  ครูที่ปรึกษา นางพรรษมน กิติสารศักดิ์ นางสาวสุทธิดา ยอดมาลัย ชาย 27 คน หญิง 23 คน รวม 50 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์ (ความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต)
  7 33613 นาย ณัชพล นิรันตสุข M
  36 33636 น.ส. จิรัชญา รัชเวทย์ S  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5210
  ครูที่ปรึกษา นางสมารัตน์ พงศ์ศิลป์ นางเพ็ญแข เมืองนก ชาย 18 คน หญิง 37 คน รวม 55 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์

  9 33620 นาย นาจา รัตนกิตติ
  10 33622 นาย ประเสริฐศักดิ์ เมืองซ้าย
  11 33628 นาย วรัตม์ กวีพรพจน์
  28 33633 น.ส. กรวีร์ กุลปวีณ


  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/14 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 4304
  ครูที่ปรึกษา นายปัญญา สังข์ภิรมย์ นางสาวณัฐธยา ชัยวิเชียร ชาย 20 คน หญิง 16 คน รวม 36 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
  8 33609 นาย จิรวัฒน์ มโนมัยวงศ์

  21 33575 น.ส. กนกเนตร นามะสนธิ

  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5211
  ครูที่ปรึกษา นางเตือนใจ มลแก้ว นางพรรณทิพา ธนากรโยธิน ชาย 29 คน หญิง 23 คน รวม 52 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์
  3 33611 นาย ธัชพิสิฐ บุญแย้ม

  31 33660 น.ส. อัญชิษฐา มั่นนิธิวรกุล

  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/16 ปีการศึกษา 2554 ห้อง 5212
  ครูที่ปรึกษา นางนงลักษณ์ สุริยะฉันทนานนท์ นางวนิดา ธุถาวร ชาย 30 คน หญิง 22 คน รวม 52 คน
  กลุ่มการเรียน วิทย์-แพทย์

  2 33608 นาย ฆนัท นิ่มวิจิตร
  3 33610 นาย ชนภัช มั่นประเสริฐ
  4 33614 นาย ณัฐกรณ์ เตชะเจริญสุขจีระ
  5 33618 นาย ธีรภัทร ศิริพานิช


  รวมบ.ด.ทุกห้องมีม.3/7 48คน
  ไปเตรียมอุดมฯ 8คน
  ที่อื่น 1คน


  ==============================================================================================================

   เวลาขณะนี้ Sun May 27, 2018 4:10 am