โครงการพัฒนา EQ ค่าย 7habit for teen

  Share
  avatar
  Admin
  .....
  .....

  Posts : 985
  Joined : 02/02/2009
  Location : somewhere in cyber space
  Karma : 1000001

  โครงการพัฒนา EQ ค่าย 7habit for teen

  ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Feb 03, 2009 10:46 am

  โครงการสัมมนา The 7 Habits®️ for Teens CAMP


  วันที่จัด 23 – 25 ตุลาคม 2551

  สถานที่จัด ค่ายทหารที่เขาชะโงก นครนายก

  แนวคิดและหลักการเหตุผล

  The 7 Habits®️ for Teens CAMP ได้พัฒนาจากหลักการของหนังสือ The 7 Habits of Highly Effective

  People ®️ โดย Dr. Stephen R. Covey ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผู้ประสบ

  ความสำเร็จจากทั่วโลก รวมถึงการประยุกต์วิธีการแนะนำวัยรุ่นจากหนังสือ The 7 Habits of Highly Effective

  Teen ของ Sean Covey พร้อมปรับหลักการเหล่านี้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย ด้วยกิจกรรมสนุกสนาน และผ่าน

  สื่อการสอนที่ทันสมัย

  หลักการใน “7 อุปนิสัย” นี้จะช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง มีความมุ่งมั่นต่อคำปณิธานของ

  ตนเอง ปรับกรอบความคิดและมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีการจัดการและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล ให้เกิดชัยชนะ

  ส่วนตน ก่อนจะก้าวสู่โลกภายนอก รักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้คนรอบข้าง ส่งเสริมตนเองและผู้อื่นพัฒนาสู่

  ความสำเร็จร่วมกัน นำสู่สังคมคุณภาพอันนับเป็นชัยชนะของสังคม

  วัตถุประสงค์ของแคมป์

  1. เพื่อปลูกฝังให้น้องๆ มีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจ และค้นพบคุณค่าและเป้าหมายของตนเองในอนาคต

  2. เพื่อได้มีส่วนช่วยพัฒนาน้องๆสู่ความมีประสิทธิผล และเสริมสร้างศักยภาพของภาวะผู้นำ โดยการวางรากฐาน

  และปลูกฝังอุปนิสัยสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในอนาคต

  3. เพื่อให้น้องๆได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์ และได้รับความเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่

  ประโยชน์ที่จะได้รับ

  โครงการนี้เป็นการเข้าค่าย 3 วัน ที่เน้นการฝึกปฏิบัติพร้อมกิจกรรมต่างๆ เกมส์ และวีดิโอที่ เสริมสร้าง

  การเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้:

  • สร้างอุปนิสัยสู่ความสำเร็จ และมีประสิทธิผลสูง

  • มีความรับผิดชอบและควบคุมชีวิตของตนเองได้มากขึ้น

  • เสริมสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจในตนเอง

  • สามารถค้นพบคุณค่าและเป้าหมายในชีวิตของตนเอง

  • พัฒนาทั้ง 4 มิติที่สำคัญของชีวิตคือ ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม/อารมณ์

  กิจกรรมหลักและไฮไลท์

  กลุ่มสัมพันธ์และเกมนันทนาการ ให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกเฮฮาที่ได้

  ทั้งเหงื่อ เสียงหัวเราะ และไหวพริบของแต่ละคน กิจกรรมนี้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ

  ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น และรู้จักตอบรับมุมมองที่แตกต่าง และได้รับมุมมองใหม่ๆ

  พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ในการค้นพบตนเองอีกมากมาย อาทิ

  • ต้นไม้แห่งความหวัง

  • The 7 Habits®️ Walk Rally

  • The Inner Voice ผจญภัยในการค้นพบศักยภาพภายใน ตอน”แกะรอย

  เสียงภายใน (Voice Finder)” และค้นพบศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ภายใน

  ตัวน้องๆ ซึ่งน่าสนุก ตื่นเต้นกับการผจญภัยครั้งนี้

  • 7 Habits Tree

  • Leader Night เพื่อแสดงทักษะแห่งความเป็นผู้นำในชีวิตตนเอง

  • ปณิธานของฉัน The 7 Habits for Teens Camp” for Bodin School 6

  ตารางกิจกรรม

  วันที่ 23 ตุลาคม 2551

  • เดินทางถึง The 7 Habits for Teens Camp

  • ร่วมสร้าง ”ต้นไม้แห่งความหวัง”

  • 7 อุปนิสัยฯ สู่ความสำเร็จ

  • ศิลปะ...สื่อความหมายสไตล์เรา

  • ตาดูดาว เท้าติดดิน

  วันที่ 24 ตุลาคม 2551

  • รับอรุณด้วยโยคะ

  • กิจกรรม 7 Habits Walk Rally ในฐานต่างๆ

  o ฐานเสียงภายใน (Inner Voice)

  o ฐานผู้นำ (Self-Mastery)

  o ฐานควบคุมตนเอง (Self-Control)

  o ฐานค้นพบตนเอง (Self-Discovery)

  o ฐานเติมพลังชีวิต (Renewal)

  • สรุปกิจกรรมฐาน

  • ค่ำคืนเปลวเทียนแห่งมิตรภาพ

  วันที่ 25 ตุลาคม 2551

  • กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ

  • เคล็ดวิชา 7 อุปนิสัย

  • “ชีวิตนี้...ลิขิตเอง” ค้นพบขุมทรัพย์ในตัวเรา

  • ปณิธานของฉัน

  • เดินทางกลับกรุงเทพ

  สิ่งที่ได้รับจากค่ายและค่าใช้จ่าย

  1. Adventure KiT น้องๆจะได้รับสิ่งเหล่านี้ในการเข้าค่าย

  • คู่มือแคมป์เปอร์ 7 Habits for Teens Camp

  • ประกาศนียบัตร PacRim Future Leaders

  • เสื้อ PacRim Future Leaders

  • หมวก PacRim Future Leader

  • กระเป๋า PacRim Future Leaders

  • เข็มกลัดที่ระลึก PacRim Future Leaders

  2. จำนวนน้องๆและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดค่ายครั้งนี้

  • การดำเนินกิจกรรมค่ายนั้น จำกัดจำนวนน้องๆ ที่ 30 – 50 คน

  • ค่าใช้จ่าย

  แคมป์ 3 วัน 2 คืน

  จำนวนน้องๆ ( คน ) 30 40 50

  ค่าใช้จ่ายต่อคน 5,000 4,800 4,800

  เงื่อนไข และ ข้อตกลงในการดำเนินงาน

  1. เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีบทบาทเป็นผู้จัดค่ายโดยเป็นผู้ประสาน

  งานกับผู้ปกครอง และผู้เข้าค่าย และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการจัดหาสถานที่ อาหาร และการเดินทาง

  ของผู้เข้าค่าย และทีมงาน รวมถึงการวางมาตรการความปลอดภัยในการจัดค่ายในภาพรวม โดยจะ

  รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับรายการดังต่อไปนี้

  �� ค่าที่พัก ค่าอาหาร ของผู้เข้าค่าย รวมทีมงานของ PacRim

  �� ค่าสถานที่จัดกิจกรรม พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน

  �� ค่าเดินทางของผู้เข้าค่าย รวมทีมงานของ PacRim เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน

  �� ค่าประกันภัยต่างๆ

  �� ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หากมี

  PacRim มีบทบาทในการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน สันทนาการ และอุปกรณ์การเรียนในค่าย

  และวิทยากรในค่าย โดยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับ

  �� สื่อการเรียนการสอนใน Camp

  �� Adventure Kits (ไม่รวมอุปกรณ์เครื่องเสียง LCD จอภาพ )

  �� วิทยากร

  �� ค่าลิขสิทธิ์ของหลักสูตร

  3. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน

  4. แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซนเตอร์ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการแก้ไข และปรับเปลี่ยนเนื้อหา และกิจกรรม

  ต่างๆในค่าย เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ร่วมกิจกรรม และสถานที่

  5. หลักสูตร Camp นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Franklin Covey จากสหรัฐอเมริกา ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ VDO

  หรือบันทึกเสียง ตลอดการจัดค่าย ยกเว้นทีมงานของ PacRim เท่านั้น รวมถึงไม่สามารถลอกเลียน

  แบบสื่อการเรียนการสอน และกิจกรรมที่เป็นหลักการของ The 7 Habits of Highly Effective Teen.

  6. หากตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าว โปรดเซ็นสัญญาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551

  7. Payment Term

  ชำระเงิน 50%ของยอดเงินทั้งหมดก่อนเริ่มแคมป์ 1 เดือน

  ส่วนที่เหลือ ชำระภายในวันจบแคมป์

  สำหรับสถานที่ เขาชะโงกจังหวัดนครนายก  การคำนวณค่าที่พักและห้องประชุม

  ห้องประชุม 3 วัน 1000@3 = 3000 บาท/30 คน ประมาณ 100 บาท

  ค่าห้องพัก 17 ห้อง 900@17ห้อง = 15300 บาท/30คน=510 บาท @2 วัน=1020 บาท

  ค่าห้องประชุมและห้องพัก ราคาประมาณคนล่ะ 1100 บาท

  ค่าอาหาร

  ประมาณวันล่ะ 500 บาท 3 วัน = 1500 บาท

  ค่ารถ ไปกลับ

  ประมาณคนล่ะ 300 บาท

  1100 บาท+1500 บาท+ 300 บาท = 3000 บาท

  ราคาการเข้าค่ายต่อคนรวมทั้งสิ้น 8000 บาท

  ค่าวิทยากร 5000 บาท

  ที่พัก+ห้องประชุม 1100 บาท

  ค่าอาหาร 1500 บาท

  ค่ารถ 300 บาท

  รวม 7900 บาท

  หมายเหตุ

  1 ยืนยันความประสงค์ในการเข้าร่วมค่ายในวันที่เสาร์ที่ 26 กค. 2551 ที่ประธานเครือข่าย

  (คุณปืน) หากไม่ครบตามจำนวนจะนำไปปชส.ให้นักเรียนห้องอื่นๆทราบเพื่อรวบรวม

  รายชื่อให้ครบ 30 คน

  2 กำหนดชำระเงินเพื่อจองห้องพักและจ่ายให้วิทยากรจำนวน 4000 บาท

  ในวันที่ 31 สค. 2551

  3 เครือข่ายผู้ปกครองจะนัดหมายให้ทีมวิทยากรมาพบและนำเสนอ บรรยากาศต่างๆในค่าย ก่อนวันเดินทาง (คาดว่าจะเป็นวันที่ 26 กค. 2551) โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

   เวลาขณะนี้ Wed Apr 25, 2018 8:00 am